Modelářské letiště NESVAČILY

MODELÁŘSKÉ LETIŠTĚ NESVAČILY

English
version

Podmínky provozu
na modelářském letišti Nesvačily
v areálu veřejného letiště Benešov

Modelářské letiště Nesvačily

Modelářský provoz je možný pouze ve vymezeném prostoru v severní části areálu veřejného letiště Benešov. Pokud neprobíhá na modelářském letišti veřejná akce, mohou na něm létat pouze řádně registrovaní piloti, obeznámení s podmínkami provozu. Účastník modelářského provozu se vždy musí předepsaným způsoben předem ohlásit.

Na modelářském letišti mohou být provozovány pouze modely odpovídající v ČR platné legislativě.

S výjimkou vzletu a přistání musejí lety probíhat za modelářskou dráhou, tedy směrem ven z letiště. V žádném případě se modely nesmí během letu pohybovat blíže než 70 metrů od nejbližší vzletové a  přistávací dráhy letiště Benešov. Pilot musí během letu stát zády k věži řídícího létání letiště Benešov.

Provoz na modelářském letišti nesmí v žádném případě omezit či ohrozit letecký provoz. V případě, že se k prostoru modelářského letiště blíží letoun, je pilot modelu povinen okamžitě odlétnout s modelem mimo dráhu pohybu letounu směrem ven z letiště. Pilot je povinen dbát pokynů služby RADIO.

Za provoz modelu a jeho případné následky je plně odpovědný jeho pilot - je doporučeno mít uzavřené dostatečné pojištění. Za osoby mladší 15 let odpovídá jejich zákonný zástupce.

Přístup na modelářské letiště je možný pouze po vyznačené komunikaci. Parkování automobilů je možné jen na vyznačených stáních, kolmých k modelářské dráze. Je přísně zakázáno zajíždět automobilem mimo parkoviště.

Doprovod účastníků modelářského provozu, případně diváci se mohou pohy-bovat pouze na parkovišti, nikoli na stojánce modelů či dráze.

Účastníci modelářského provozu jsou povinni se pravdivě informovat o kmitočtech svých vysílačů.

Společný let dvou či více modelů si musejí piloti předem dohodnout.

Na modelářském letišti je možný provoz RC modelů s  elektrickým či spalovacím motorem. Pokud právě letí model s elektrickým pohonem, je možné spustit spalovací motor jen po dohodě s pilotem elektroletu. Spalovací motory musejí být opatřeny účinnými tlumiči výfuku a v žádném případě nesmějí obtěžovat okolí nadměrným hlukem. Zabíhání spalovacích motorů je v areálu letiště zakázáno.

Na modelářském letišti je možné létat s RC větroni pouze pokud jsou vlekány či vynášeny do vzduchu motorovými RC modely. Vlekání šňůrou ze země pomocníkem nebo navijákem je možné jen ve výjimečných případech, domluvených s provozovatelem modelářského letiště. Termické létání je možné, pokud není nad letištěm letecký provoz.

V provozu mají přednost modely, k jejichž provozování je nezbytná vzletová a přistávací dráha. Modelářské letiště je přednostně určeno pro létání s modely plošníků - s modely vrtulníků je možné létat jen výjimečně, po dohodě s provozovatelem modelářského letiště.

Veškeré další aktivity, související s modelářským provozem (postavení stanu atp.) podléhají schválení provozovatelem modelářského letiště.

Každý účastník modelářského provozu či návštěvník je povinen udržovat v areálu letiště pořádek a svoje odpadky odvézt či odložit na vyhrazené místo.

Provozovatel modelářského letiště může zakázat provoz pilotům, kteří nedodržují tyto podmínky či svými modely ohrožují nebo omezují ostatní účastníky provozu na letišti.

Vladimír Hadač
provozovatel modelářského letiště Nesvačily